Według obowiązujących od 2017 roku przepisów, prowadzeniem apteki mogą zajmować się obecnie wyłącznie wykwalifikowani farmaceuci posiadający tytuł magistra farmacji z prawem do wykonywania zawodu lub spółki, które specjalizują się wyłącznie w prowadzeniu aptek i ich wspólnicy są farmaceutami. Apteka to świetny pomysł na biznes, który zawsze przyniesie zyski – Polacy chętnie kupują leki bez recepty i choć konkurencyjność w branży jest ogromna, apteki nie mogą zwykle narzekać na brak ruchu. O czym pamiętać planując otwarcie apteki? Jakie wymogi należy spełnić, by prowadzić ją legalnie? 

Zakładanie nowej apteki – o tym warto wiedzieć?

Apteka i punkt apteczny to dwie różne placówki, z których pierwsza jest według prawa farmaceutycznego placówką ochrony zdrowia publicznego świadczącą usługi farmaceutyczne, natomiast punkt apteczny spełnia podobne funkcje przy bardziej ograniczonym asortymencie, bez możliwości sprzedaży środków odurzających, substancji psychotropowych i leków recepturowych. Ze względu na takie rozróżnienie, wymogi dotyczące otworzenia własnej apteki i punktu aptecznego będą się nieco różnić. W przypadku punktu aptecznego, właścicielem może być każdy przedsiębiorca, o ile kierownikiem punktu będzie farmaceuta z min. rocznym stażem lub technik farmaceutyczny pracujący w aptece min. 3 lata. Pełnoprawną aptekę może otworzyć wyłącznie farmaceuta z tytułem magistra farmacji lub spółka zajmująca się wyłącznie prowadzeniem aptek, przy czym apteką może kierować farmaceuta z co najmniej 5-letnim stażem pracy w aptece (lub stażem trzyletnim, jeśli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej). 

Punkty apteczne mogą, według prawa farmaceutycznego, działać wyłącznie na terenie wiejskim, o ile na wsi nie istnieje już apteka. Większość obowiązujących reguł dotyczących otwierania nowych aptek zostało wprowadzonych lub poprawionych w nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym w czerwcu 2017 roku. W nowej ustawie pojawił się zapis ograniczający ilość posiadanych przez jednego przedsiębiorcę aptek do 4. 

Wymogi przy otwieraniu nowej apteki

Chcąc otworzyć aptekę należy spełnić nie tylko wymóg w postaci wykształcenia farmaceutycznego i doświadczenia zawodowego, ale też cały szereg innych kryteriów związanych z dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji, wkładem finansowym czy wyborem lokalizacji. W zakresie dokumentów konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1 do rejestracji działalności gospodarczej, formularza VAT-R do Urzędu Skarbowego, a w terminie do 7 dni od rozpoczęcia działalności formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego). Po zarejestrowaniu działalności konieczne będzie złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie apteki do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, dołączając do niego dokumenty informujące o kierowniku apteki, planie i opisie technicznym pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie apteki oraz opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu. Ostatnim etapem będzie złożenie dokumentów o zezwoleniu na prowadzenie apteki w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia. 

prawo farmaceutyczne apteka

Prawo farmaceutyczne określa dość precyzyjnie warunki, jakie powinien spełnić lokal wybrany na prowadzenie apteki. W szczególności musi on spełniać odpowiednie wymagania techniczne, sanitarno-higieniczne oraz BHP. Powierzchnia lokalu nie może być mniejsza niż 80 m2, przy czym oprócz powierzchni podstawowej w aptece musi pojawić się także przestrzeń pomocnicza. Kwestia lokalizacji nowej apteki, zgodnie ze zmianami w ustawie o prawie farmaceutycznym z 2017 roku, nie może być przypadkowa. Na jedną aptekę w gminie musi przypadać co najmniej 3000 mieszkańców, a sąsiadujące ze sobą apteki nie mogą być bliżej niż 500 metrów od siebie (w linii prostej). 

Apteka jako pomysł na biznes? Skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej

Prawo farmaceutyczne jest zawiłe, a formalności jakich należy dopełnić, chcąc założyć własną aptekę, mogą przytłaczać. Wyzwaniem jest nie tylko znalezienie odpowiedniej lokalizacji i lokalu na aptekę, ale też przygotowanie jej wyposażenia czy właściwe wypełnienie wszystkich formularzy. Dodatkowym problemem, z którym apteki zmagają się coraz częściej jest także chęć prowadzenia sprzedaży online, na którą trzeba uzyskać dodatkowe pozwolenie. Korzystając ze wsparcia kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie farmaceutycznym zyskujesz pewność, że wszystkie kryteria wskazane przez prawo zostały spełnione, a wszelka dokumentacja została przygotowana zgodnie z wymogami i przedstawiona w odpowiednich instytucjach we właściwym terminie.