Oprócz uzależnień od alkoholu, kokainy czy marihuany w ostatnich latach można zaobserwować pacjentów, którzy wykazują objawy uzależnienia od takich substancji, jak ketamina, MDMA, kodeina, metadon itp. i których potrzeby różnią się od potrzeb osób uzależnionych od innych narkotyków. Odnotowano także wyraźny wzrost liczby osób uzależnionych od leków anksjolitycznych, często łączonych z alkoholem, które powodują znaczne pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego. Osoby te potrzebują odpowiedniego, zindywidualizowanego i specyficznego leczenia tego rodzaju uzależnienia.

Etapy wychodzenia z nałogu

Wychodzenie z nałogu to proces, który nie przebiega magicznie z dnia na dzień, lecz jest złożony i wymaga wiele wysiłku oraz determinacji i to nie tylko ze strony osoby uzależnionej od alkoholu czy też od narkotyków, lecz także od osób, które uczestniczą i stanowią profesjonalne wsparcie w terapii.

Zasadniczo proces wychodzenia z nałogu możemy podzielić na kilka etapów. Są to:

Etap 1. Detoksykacja

Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia od jakiejkolwiek substancji jest fizyczna detoksykacja organizmu pacjenta. W zależności od rodzaju substancji, z którą mamy do czynienia: czy chodzi o uzależnienie od alkoholu czy od narkotyku, np. ketaminy, metadonu, amfetaminy, kodeiny itp. przebieg samego procesu odstawienia będzie się różnił. Dlatego właśnie ważne jest, by osoba zmagająca się z chorobą trafiła do profesjonalnego ośrodka, które zaoferuje odpowiednie wsparcie w tym zakresie, zapewniając kompleksową, spersonalizowaną pomoc i , co najważniejsze, będzie osobę uzależnioną traktować z pełnym szacunkiem i godnością.

Etap 2. Wycofanie

W fazie wycofania pracuje się nad psychologicznymi aspektami uzależnienia i zaopatruje się osobę, która popadła w sidła nałogu w narzędzia pozwalające uniknąć powtórzenia tego samego schematu. Na tym etapie wyjaśnia się, czym jest i jak działa uzależnienie, pracuje się nad rozwiązywaniem konfliktów, emocjami, relacjami rodzinnymi i osobistymi, poczuciem własnej wartości, zapobieganiem nawrotom, itp., dostosowując terapie psychologiczne indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Celem przyświecającym osobom prowadzącym leczenie jest odkrycie podłoża choroby wraz z czynnikami/ zdarzeniami, które doprowadziły daną osobę do uzależnienia od alkoholu, ketaminy, kodeiny, benzodiazepin, itp. oraz dostarczenie jej narzędzi niezbędnych do osiągnięcia i podtrzymania abstynencji po zakończeniu terapii oraz po opuszczeniu ośrodka.

Etap 3. Podtrzymanie

Ważną częścią leczenia nałogu jest leczenie w ośrodku zamkniętym, jednak  następnie konieczne jest utrzymanie abstynencji od substancji, dlatego też jedynie na samym leczeniu w ośrodku poprzestać nie można. Na tym etapie doskonale sprawdzają się grupy wsparcia, poradnie leczenia uzależnień oraz kontrola ze strony osób postronnych.

Leczenie uzależnień w ośrodku

Do prywatnych ośrodków terapii uzależnień przyjmowane są osoby, które chcą się do nich dostać z własnej woli. Właśnie tam stawiana jest diagnoza pod kątem innych możliwych chorób współistniejących z nałogiem, m.in. chorób psychicznych takich jak nerwica lękowa czy depresja. W ośrodku zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie detoksykacji, a następnie dla każdego pacjenta dobierana jest spersonalizowana terapia, która może być zarówno terapią indywidualną, jak i grupową. Efektów leczenia w ośrodku można spodziewać się już po kilku miesiącach: wszystko zależy os stopnia uzależnienia oraz od punktu, w którym powzięte zostały kroki w kierunku wyjścia z nałogu. Proces wychodzenia z nałogu może okazać się jednak długotrwały, lecz pomimo tego nie warto z niego rezygnować, kiedy na szali leży życie, relacje rodzinne, społeczne oraz życie zawodowe pacjenta. Lepiej postawić na dłuższą, lecz skuteczną terapię w ośrodku niż zakończyć ją zbyt szybko i znaleźć się ponownie w punkcie zero w przypadku nawrotu.

Ośrodki leczenia uzależnień oferują spersonalizowany program, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta po przeprowadzeniu wszechstronnej oceny indywidualnej. Programy opierają się na zaawansowanych modelach teoretycznych, które okazały się skuteczne w leczeniu uzależnień.  Ośrodki oferują terapię grupową oraz indywidualną, we współpracy z najbliższymi osoby uzależnionej. Gwarantują kompleksową opiekę, łącząc podejście psychologiczne, somatyczne i społeczne, która ma na celu towarzyszenie pacjentowi w procesie zmian, kiedy to na nowo poznaje on siebie, ustalając jednocześnie na nowo wartości i priorytety w swoim życiu.