Działalność lecznicza to dość szerokie pojęcie, które określa kto i na jakich warunkach może między innymi udzielać świadczeń zdrowotnych. Według informacji podanych na stronie rządowej gov.pl Ministerstwa Zdrowia, poświęconej problematyce aktywności gospodarczej w ochronie zdrowia, działalnością leczniczą nazywamy udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocję zdrowia oraz prowadzenie działalności dydaktycznej lub badawczej. Przepisy dotyczące działalności leczniczej zmieniają się i trzeba naprawdę często je sprawdzać, jeśli chcemy być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Nieznajomość aktualnych przepisów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Definicja działalności leczniczej

W ciągu ostatnich lat ustawa o działalności leczniczej nie była bardzo znacząco zmieniana, były w niej wprowadzane za to drobne poprawki, jednak warto mieć świadomość tego, czym ona w ogóle jest i jakie sprawy reguluje. W tej chwili zasady działalności leczniczej reguluje ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Określa ona:

  • wszystkie zasady wykonywania tego, co określamy działalnością leczniczą;
  • zasady funkcjonowania różnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a których nie zalicza się do przedsiębiorców;
  • szczegółowe zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • normy czasu pracy pracowników, zatrudnionych przez podmioty lecznicze;
  • zasady sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem działalności leczniczej oraz podmiotami, które tę działalność wykonują.

To wszystko oznacza, że działalnością leczniczą będzie zarówno gabinet dentystyczny, jak i szpital czy gabinet masażu bądź fizjoterapii. Warto zapoznać się z treścią tej ustawy, gdyż reguluje ona większość działań, które dotyczą funkcjonowania działalności leczniczej, jest to szczególnie istotne dla osób, które same chcą taką działalność rozpocząć.

Prawnik prawo medyczne

Co trzeba zrobić, by rozpocząć działalność leczniczą?

Każdy podmiot, który będzie oferował działalność leczniczą, musi być przede wszystkim wpisany do specjalnego Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą. Jest to obowiązek, który należy wypełnić jeszcze przed rozpoczęciem samej działalności. Rejestr ten funkcjonuje w formie elektronicznej i prowadzony jest przez określony organ rejestrowy. Ze względu na siedzibę bądź miejsce zamieszkania, jest to odpowiedni wojewoda. Sprawę można więc także załatwić w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, dotyczących zasad wpisu podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez problemu można znaleźć informacje na temat tego, gdzie należy się zgłosić w poszczególnych województwach.

By zostać wpisanym do rejestru, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich, jest bycie podmiotem leczniczym, przez co rozumie się bycie przedsiębiorcą, czyli posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej lub prowadzenie spółki jawnej bądź spółki prawa handlowego, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej.

Oczywiście nie jest to jedyny warunek, a jeden z wielu obowiązków, które należy wcześniej dopełnić. Do innych należą:

  • posiadanie odpowiednich pomieszczeń i urządzeń, które będą odpowiadały wymaganiom sanitarnym, ogólnoprzestrzennym i instalacyjnym, dostosowanym do charakteru prowadzonej działalności;
  • używane w firmie wyroby medyczne muszą mieć odpowiednie certyfikaty i spełniać wymogi działania i bezpieczeństwa;
  • świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby mające wykształcenie medyczne, które wykonują zawód medyczny i spełniają wszystkie warunki zdrowotne;
  • zawarta umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która ma obejmować szkody, które mogą wyniknąć z udzielenia lub niezgodnego z prawem nieudzielenia świadczenia medycznego;
  • zezwolenia i dopuszczenia szczególnych organów: Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej wymagane przez odrębne przepisy.

Prawnik prawo medyczne

Gdzie zwrócić się po pomoc?

Niedopełnienie swoich obowiązków może skutkować nie tylko karami administracyjnymi, ale także spadkiem zaufania do podmiotu medycznego w oczach jego potencjalnych pacjentów, którzy będą odbierali tę osobę bądź instytucję jako nieprofesjonalną. Zawody medyczne należą przecież do tych o wysokim stopniu zaufania społecznego. Często może okazać się, że sytuacja będzie na tyle skomplikowana, iż konsultacja specjalisty z zakresu  prawa medycznego, okaże się konieczna. Warto więc, by pomógł nam w tym prawnik — prawo medyczne to skomplikowana dziedzina, której znajomość jest konieczna, w sprawach związanych z działalnością leczniczą.